Saltar apartados

PD EN CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA

PLA D'ESTUDIS

Inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

DOCV 31.03.2014 (Autorització Comunitat Valenciana)

BOE 12.06.2014 (Acord Consell de Ministres)

BOE 10.02.2011 (Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat)

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Comissió acadèmica/Comissió de qualitat:

 • Sr. Luis Vicente López Llorca. Coordinador.
 • Sr. Pablo Sánchez Jerez. Secretari.
 • Sr. Just Tomás Bayle Sempere.
 • Sra. Francisca Giménez Casalduero.
 • Sr. Jesús Salinas Calvete.
 • Sr. José Luis Sánchez Lizaso.
Per a qualsevol consulta d'àmbit acadèmic ha de dirigir-se al coordinador, dcmba@ua.es.

Objectius, línies i equips de recerca del programa de doctorat

 • Objectius:

 

 • Línies i equips de recerca:

1. Biologia marina.

2. Fitopatologia

Admissió

El perfil recomanat d'ingrés correspondria a llicenciats o graduats en Ciències del Mar o Biologia que hagen realitzat 60 crèdits d'un màster relacionat amb les línies d´investigació del programa, en particular ciències del mar, biologia marina, pesca, contaminació, biotecnologia, control biològic o fitopatologia. Es considera necessari que els estudiants acrediten coneixement d'anglès almenys amb el nivell B1 o equivalent. Podria substituir-se per una prova específica realitzada per la Comissió Acadèmica.

Criteris d'admissió: els criteris d'admissió són establits per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i caldrà donar-los publicitat a través dels sistemes d'informació previs a l'accés i a l'admissió d'estudiants.

Els criteris d'admissió es basaran en el mèrit i capacitat dels sol·licitants, d'acord als seus certificats acadèmics i el currículum vitae i una entrevista personal amb els sol·licitants a la qual hauran d'assistir el coordinador del programa de doctorat i, almenys, dos membres de la Comissió Acadèmica.

A aquests efectes, l'admissió es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris: expedient acadèmic general (40%), expedient acadèmic específic (40%) i el coneixement d'anglès (20%).

Els alumnes amb discapacitat reben atenció específica a les seues necessitats especials mitjançant el programa de suport a estudiants amb discapacitat. Programa que està dirigit a tots els estudiants de la Universitat d'Alacant amb algun tipus de discapacitat.

En cas de dubtes consulteu a dcmba@ua.es

Descripció del programa de doctorat i activitats formatives

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Activitats transversals obligatòries comunes

 • Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • Finalitats i objectius de la recerca.
 • Models de comunicació científica.
 • Models de transferència del coneixement.

Més informació en Escola de Doctorat ací

Activitats específiques d'aquest programa de doctorat

ACTIVIDAD 1: Seminaris i tallers de recerca

Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma períodica, un investigador explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat.

Aquesta activitat es desenvoluparà al llarg de tot el període de durada del programa formatiu. L'alumnat haurà d'assistir-hi a un mínim de 10.

ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands

Activitat de formació específica en una jornada per a alumnes inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició pública del treball realitzat cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat.  Aquesta activitat es desenvoluparà al llarg de tot el període de durada del programa formatiu.

Aquest curs l'activitat es realitzarà el dia 17 de juliol de 2018, en el seminari del Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada. Aquesta activitat és obligatòria per als doctorands del nou programa de doctorat que hauran de realitzar una breu presentació del treball desenvolupat en la seua tesi doctoral fins al moment però s'anima a participar en aquest seminari també a estudiants de programes de doctorat anteriors i als professors del Departament.

ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques

Activitat de formació específica en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació, enviament del manuscrit i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de tesi en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals.

Preferentment aquesta activitat es realitzarà durant el segon any, encara que el calendari exacte s'ajustarà entre el director de tesi i la Comissió Acadèmica en funció de les dates dels congressos més rellevants.

ACTIVITAT 4: Estades en universitats i centres de recerca superior

Activitat de formació específica consistent en la mobilitat del doctorand en una universitat o centre d´investigació diferent d´aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi.

Estada mínima d'un mes, amb possibilitat de fraccionar-se temporalment, particularment en el cas d'estudiants a temps parcial. L'activitat es programa d'acord amb el director i el centre d'acolliment en funció de les necessitats de recerca.

ACTIVITAT 5: Interacció amb estudiants i professors visitants

Activitat de formació específica consistent a participar en les activitats organitzades per a la formació d'estudiants/investigadors d'altres centres en la Universitat d'Alacant en l'àmbit de les línies d´investigació del programa de doctorat.

La Comissió Acadèmica realitzarà la planificació en funció de les activitats organitzades per a estudiants d'altres centres en la Universitat d'Alacant, però es realitzarà preferentment durant el segon o tercer any.

 

Tesis doctorals i publicacions rellevants

 

Sistema de garantia interna de qualitat (SGIC) del títol

 

 

Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada


Universitat d'Alacant
Pavelló 13- 1a Planta
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig. Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9840

Fax: (+34) 96 590 9897

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464