Saltar apartados

PD EN CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA

PLA D'ESTUDIS

Inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

DOCV 31.03.2014 (Autorització Comunitat Valenciana)

BOE 12.06.2014 (Acord Consell de Ministres)

Normativa estudis de doctorat

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Comissió acadèmica/Comissió de qualitat:

 • Sr. Luis Vicente López Llorca. Coordinador.
 • Sr. Pablo Sánchez Jerez. Secretari.
 • Sr. Just Tomás Bayle Sempere.
 • Sra. Yolanda Fernández Torquemada.
 • Sra. Francisca Giménez Casalduero.
 • Sr. Jesús Salinas Calvete.
 • Sr. José Luis Sánchez Lizaso.

Aquesta comissió és l'òrgan encarregat del seguiment, des del punt de vista acadèmic, dels estudiants de doctorat matriculats en el programa.

Per a qualsevol consulta d'àmbit acadèmic ha de dirigir-se al coordinador, dcmba@ua.es.

Presentació, objectius, línies i equips de recerca del programa de doctorat

Presentació: El programa de doctorat de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant és una oportunitat de formació específica en temes relacionats amb la recerca del medi marí i amb la ciència aplicada a la gestió de recursos.

Objectius:

Oferir una visió amplia i multidisciplinària de les Ciències del Mar, en els vessants de ciència bàsica  i aplicada.

Donar l'oportunitat d'aprofundir en qüestions d'especialització en qualsevol de les disciplines que convergeixen en les Ciències del Mar, incloent-hi la gestió del medi marí i els recursos marins vius i no vius.

Facilitar la formació en eines de tractament de dades i estadístiques, aplicades a la recerca marina i oceanogràfica mitjançant l'ús de programari lliure.

 Línies i equips de recerca:

1. Biologia marina.

2. Fitopatologia

Admissió

El perfil recomanat d'ingrés correspondria a llicenciats o graduats en Ciències del Mar o Biologia que hagen realitzat 60 crèdits d'un màster relacionat amb les línies d´investigació del programa, en particular ciències del mar, biologia marina, pesca, contaminació, biotecnologia, control biològic o fitopatologia. Es considera necessari que els estudiants acrediten coneixement d'anglès almenys amb el nivell B1 o equivalent. Podria substituir-se per una prova específica realitzada per la Comissió Acadèmica.

Criteris d'admissió: els criteris d'admissió són establits per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i caldrà donar-los publicitat a través dels sistemes d'informació previs a l'accés i a l'admissió d'estudiants.

Els criteris d'admissió es basaran en el mèrit i capacitat dels sol·licitants, d'acord als seus certificats acadèmics i el currículum vitae i una entrevista personal amb els sol·licitants a la qual hauran d'assistir el coordinador del programa de doctorat i, almenys, dos membres de la Comissió Acadèmica.

A aquests efectes, l'admissió es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris: expedient acadèmic general (40%), expedient acadèmic específic (40%) i el coneixement d'anglès (20%).

Els alumnes amb discapacitat reben atenció específica a les seues necessitats especials mitjançant el programa de suport a estudiants amb discapacitat. Programa que està dirigit a tots els estudiants de la Universitat d'Alacant amb algun tipus de discapacitat.

En cas de dubtes consulteu a dcmba@ua.es

Descripció del programa de doctorat i activitats formatives

Per a obtenir el títol de Doctor o Doctora per la Universitat d'Alacant és necessari haver superat un període de formació i un període de recerca reglat. Al conjunt organitzat de totes les activitats formatives i de recerca conduents a l'obtenció del títol es denomina Programa de Doctorat. Les persones que hagen sigut admesos al període de recerca formalitzaran cada curs acadèmic la matrícula en la universitat, que atorgarà el dret a la tutela acadèmica, a la utilització dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball i la plenitud de drets previstos per la normativa per als estudiants de doctorat.

Es recomana que l'alumnat, abans de preinscribirse en el PD de Ciències del Mar i Biologia Aplicada, consulten amb els membres del programa de doctorat del PD per a identificar les línies de recerca d'interès per a l'estudiant i la possibilitat de finançament de la recerca. Alternativament, poden contactar amb directors/es externs/es del PD. En aquest cas hauran d'adjuntar el seu CV per a l'aprovació per part de la Comissió Acadèmica i l'Escola de Doctorat de la UA.

L'alumnat s'adscriurà a una línia de recerca i efectuarà, si fóra el cas, els cursos o seminaris contemplats en la línia, el seu tutor/ tutora i el director/directora o responsable de la línia, de comú acord, podrà dispensar-li d'algun si ho consideren innecessari a la vista de la formació prèvia de l'alumnat. Per tant, el programa de doctorat consta d'una part formativa, una part de recerca i preferentment una part d'estades en centres de recerca estrangers. Per a açò, els doctorands i doctorandes han de realitzar les activitats que es detallen en l'apartat següent i han de participar en totes les sessions formatives que els siga possible que organitza el Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada amb les visites d'investigadors i investigadores de renom. En el desenvolupament del seu projecte de recerca, sota la supervisió del seu tutor o tutora acadèmic de la Universitat d'Alacant, han d'emplenar els objectius del seu pla de recerca dins del termini i en la forma escaient, sota la tutela dels/de les director/es de la tesi doctoral. Una part d'aquesta recerca ha de ser publicada en revistes d'impacte quan siga possible i ser disseminada en congressos nacionals o internacionals. En finalitzar el procés es presentarà una tesi doctoral. La tesi doctoral consistirà en un treball original de recerca, que s'avaluarà en un acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa del treball de recerca elaborat davant els membres del tribunal.

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat i altres específiques que han sigut establides per a cadaprograma.
Les llengües d'impartició de les activitats transversals es realitzaran en les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana indistintament.

Activitats transversals obligatòries comunes

Activitats transversals obligatòries comunes

 • Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • Finalitats i objectius de la recerca.
 • Models de comunicació científica.
 • Models de transferència del coneixement.

Activitats específiques d'aquest programa de doctorat

ACTIVIDAD 1: Seminaris i tallers de recerca

Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma períodica, un investigador explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat.

Aquesta activitat es desenvoluparà al llarg de tot el període de durada del programa formatiu. L'alumnat haurà d'assistir-hi a un mínim de 10.

ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands

Activitat de formació específica en una jornada per a alumnes inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició pública del treball realitzat cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat.  Aquesta activitat es desenvoluparà al llarg de tot el període de durada del programa formatiu.

Aquest curs 2018/19 l'activitat es realitzarà el dia 18 de juliol, hora d'inici 9.00h., en el seminari del Dept. de Fisiologia, Genètica i Microbiologia (Pavelló 12, primer pis). Aquesta activitat és obligatòria per als doctorands del nou programa de doctorat que hauran de realitzar una breu presentació del treball desenvolupat en la seua tesi doctoral fins al moment però s'anima a participar en aquest seminari també a estudiants de programes de doctorat anteriors i als professors del Departament.

ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques

Activitat de formació específica en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació, enviament del manuscrit i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de tesi en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals.

Preferentment aquesta activitat es realitzarà durant el segon any, encara que el calendari exacte s'ajustarà entre el director o la directora de tesi i la Comissió Acadèmica en funció de les dates dels congressos més rellevants.

ACTIVITAT 4: Estades en universitats i centres de recerca superior

Activitat de formació específica consistent en la mobilitat del doctorand en una universitat o centre d´investigació diferent d´aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi.

Estada mínima d'un mes, amb possibilitat de fraccionar-se temporalment, particularment en el cas d'estudiants a temps parcial. L'activitat es programa d'acord amb el director o la directora i el centre d'acolliment en funció de les necessitats de recerca.

ACTIVITAT 5: Interacció amb estudiants i professors visitants

Activitat de formació específica consistent a participar en les activitats organitzades per a la formació d'estudiants/investigadors d'altres centres en la Universitat d'Alacant en l'àmbit de les línies d´investigació del programa de doctorat.

La Comissió Acadèmica realitzarà la planificació en funció de les activitats organitzades per a estudiants d'altres centres en la Universitat d'Alacant, però es realitzarà preferentment durant el segon o tercer any.

 

Perfils d'eixides professionals

La formació del programa de doctorat en Ciències del Mar i Biologia Aplicada comprèn la integració de les capacitats cognoscitivas, comunicatives i ètiques, pròpies d'investigador i investigadora o gestor i gestora del medi marí. El perfil d'eixida queda emmarcat en professionals amb coneixements, habilitats, actituds i valors per a l'acompliment qualificat de l'activitat de la invetigació i gestió del medi marí.

 

Sistema de garantia interna de qualitat (SGIC) del títol

Convenis i col·laboracions

La Universitat d'Alacant té convenis amb diversos centres de recerca en l'àmbit nacional i internacional, com és la Unitat Mixta de Recerca i Desenvolupament amb l'Institut Espanyol d'Oceanografia

 

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant (EDUA)

Edifici Germà Bernàcer, planta baixa.

Tel. 965 90 3466 

doctorat@ua.e

Tipus d'accés als estudis de doctorat

Informació sobre els estudis de doctorat: matriculació, terminis i procediments.

Accés i matrícula 2019-20

Beques i ajudes

Existeixen diferents possibilitats de finançament per al desenvolupament de la tesi doctoral. Per a açò, l'estudiant ha de sol·licitar les ajudes que s'ofereix en l'àmbit autonòmic, estatal o internacional.

El Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement, així com l'OTRI de la Universitat d'Alacant  publiquen regularment les convocatòries.

https://edua.ua.es/es/informacion/estudiantes/becas-y-ayudas/ayudas-movilidad-internacional.html

https://sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-publicos/

https://web.ua.es/es/vr-investi/convocatorias/convocatorias.html

Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada


Universitat d'Alacant
Pavelló 13- 1a Planta
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig. Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9840

Fax: (+34) 96 590 9897

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464